Hva vil det si å være/ha forvert?

Torild Lybekk, Kennel Flor DeCanela, har skrevet en godt og oversiktlig om forvert og jeg har fått tillatelse til å kopiere det på mine hjemmesider.

FORVERT

Det er ingen hemmelighet at det sirkulerer mange urimelige foravtaler der ute. Enkelte oppdrettere opererer helt uten kontrakt, og forvert har ingen rettigheter om oppdretter vil ha hunden tilbake. 

NKK blander seg ikke inn i tvister om forvertavtaler eller mangel på sådan, og derfor er det verdt å tenke seg om en ekstra gang før man går inn i en slik avtale.

En forvertavtale åpner for en mulighet til å ha hund selv om man ikke har råd til å kjøpe en valp til mange tusen kroner. Det er lett å la seg friste, og like lett å gå inn i en avtale som er urimelig for en kommende forvert. En forvertavtale skal være til fordel for begge parter! Sørg ALLTID for at det følger med en kontrakt ved overtagelse! Alt skal være skriftlig, og NKK har en standard kontrakt som kan skrives ut. Det kan være kjekt for en kommende forvert å lese den og gå igjennom punktene på forhånd.

EIERFORHOLD:
Navn, fødselsdato, regnr på hunden, eier av hunden, hvem som er forvert og når overtagelsen skjer skal fremkomme klart i kontrakten. Om eget ark benyttes i tillegg skal samme opplysninger stå på tillegget.

UTGIFTER VED HUNDEHOLDET: 
Det skal klart fremgå i kontrakten hvem som skal betale for det daglige hundeholdet, årlige vaksiner, tannrens osv. Likeledes skal det tydelig stå hva forsikringssummen er, hvem som skal betale forsikringen og utgifter i forbindelse med sykdom/ulykker/keisersnitt og ikke minst hvem som skal betale om kostnadene overgår forsikringssummen. Det skal også stå hvem forsikringssummen tilfaller ved utbetaling.

SUNNHET: 
Gjelder først og fremst for de raser som har helseundersøkelser som et krav. Mange klubber har anbefaling om PL-test og øyelysing. Og de fleste oppdrettere med respekt for seg selv følger disse anbefalingene. Det skal fremgå i kontrakten hvem som skal betale for helsesjekkene. Så lenge det er oppdretters/ eiers valg å bruke hunden i avl bør helsesjekker som er anbefalt eller et krav bæres av oppdretter/eier.

UTSTILLING: 
Oppdrettere som er interessert i å bidra til det beste for rasen ønsker å stille ut hundene som brukes i avl og oppfylle klubbens retningslinjer. Oppdretter har rett til å bestemme hvor og når, og det skal avtales i god tid før aktuell utstilling og for egen regning. Om forvert ønsker å stille ut bør h*n innhente tillatelse foran hver utstilling om ikke annet er avtalt og koste utstillingene selv

AVL:
Dette er et vanskelig punkt, for det er ofte her tvistene kommer i ettertid. På samme tid så er dette punktet årsaken til at det inngås foravtaler.Oppdretter har rett til et gitt antall kull/parringer på hunden, eventuelt et gitt antall levende fødte valper. Antall skal fremgå i kontrakten. Valg av hannhund/tispe bestemmes av oppdretter/eier. Ved påsetting av valper skal dette skje i forståelse mellom partene og varsles i god tid. Dersom fôrvert av en eller annen årsak har kullet hjemme hos seg gis en godtgjøring på kr. ........ pr. valp. (Eventuelle tilleggsavtaler henvises til NKK´s kontrakt pkt. B iforvertavtalen som omhandler utgifter til hundeholdet.

Utgifter til veterinær dekkes av

...............................................

Ved salg tilfaller inntekten

...............................................

Fôrvert har selv ikke adgang til å bruke hunden i avl uten oppdretters skriftlige samtykke.En forvertavtale skal være til fordel for begge parter og her er det som er mest vanlig praksis: 

FOR TISPER:
2 kull er vanlig, for så å skrive tispen over på forvert etterpå.

FOR HANNHUNDER:
Det er et gitt antall parringer som gjelder i og med at de er parringsdyktige hele livet. Forskjellig praksis råder om hvor mange parringer, men en god avtale kan være at forverten får sprangavgiften og eier får betaling for valpene.

AVTALEN OPPHØRER: 
Når deavtalteforhold er oppfylt opphører avtalen og hunden skal overføres i sin helhet, dvs omregistreres til forvert. Det skal tydelig fremgå i kontrakten hvem som skal betale omregistreringsavgiften.

HVA SKJER OM HUNDEN IKKE HOLDER MÅL FOR AVL?

De fleste venter med å sette ut hund på for inntil man ser om hunden er egnet til avl, men det finnes de som ikke gjør det og setter ut en valp. Om hunden etterhvert vil egne seg er jo da noe uvisst for feil kan utvikle seg med vekst og utvikling. Om hunden ikke blir egnet MÅ det stå hva som skal skje for da opphører normalt foravtalen.

Noen oppdrettere tar tapet og skriver hunden over mot registeringsavgiften, mens andre tilbyr forverten hunden til sterkt redusert pris. Uansett, få med i kontrakten hva som da vil skje!

FRA NKK´S FORVERTAVTALE:
Inngått avtale kan ikke ensidig oppheves av oppdretter med mindre det er svikt på vesentlige punkter eller hunden beviselig har blitt mangelfullt skjøttet.Ut fra erfaringer vil Norsk Kennel Klub på det sterkeste advare mot åpenbart urimelige bestemmelser. Norsk Kennel Klub vil også sterkt understreke viktigheten av at det inngås skriftlige avtaler. Disse avtaler er juridisk sett kompliserte, og det er derfor viktig at partene skriftlig presiserer hva de avtaler. Til dette kommer også at avtalene jo normalt forutsettes å løpe over flere år, hvorfor også skriftligheten er viktig for å unngå feil erindringer og erindringsforskyvninger.I en standardavtale er det ikke mulig å ta med alle aktuelle forhold, men det understrekes at betingelsene må være avtalt på forhånd. Endringer i ettertid må være akseptert av begge parter og er ingen grunn til oppsigelse dersom så ikke er tilfelle.Det understrekes at Norsk Kennel Klub ikke innehar noen myndighet til å gripe inn i en kontrakt og at oppfyllelsen er NKK uvedkommende. Det kan inngås en hvilken som helst avtale, men det advares på det sterkeste mot åpenbart urimelige bestemmelser.

DETTE BETYR I PRAKSIS:
At du som potensiell forvert har all mulig rett til å spørre og stille krav før avtale inngås! Gå inn på NKK sin webside, så finnes foravtalen tilgjengelig under kjøp og salg. Les den, noter det du lurer på og spør! IKKE gå med på noe du føler deg ukomfortabel med eller er usikker på, og takk ALDRI ja uten en skikkelig og skriftlig avtale!

Ved levering skal avtalen medfølge. La deg ikke lure av en oppdretter som sier at dere ikke trenger noen avtale eller "den skriver vi siden". Du og oppdretter skal gå igjennom avtalen punkt for punkt, og er detfor liten plass skal det føres ned ytterligere punkter på eget ark som skal vedheftes avtalen som dere begge skal ha et ekemplar av. Ta godt vare på avtalen for den er et verdiapir som sikrer dine rettigheter.

Urimelige bestemmelser kan for eks være at oppdretter skal ha tre eller flere kull på tispen, eller at hannhundeier skal ha fri bruk av parringer. Det betyr at du aldri vil få hunden til odel og eie. Så vær obs, og vent heller enn å inngå en urimelig avtale.

SETT MED OPPDRETTERS ØYNE: 
Det finnes like mange useiøse forverter som oppdrettere, og siden dette skal være et mangeårig samarbeide og tillit må gå begge veier så tenk etter om du er klar for forpliktelsene og ikke minst viljen til å samarbeide over en lang periode. Hold deg til avtalen, og det samme gjelder motsatt vei selvfølgelig. Når det fungerer er det en god løsning for begge parter. 

HALVFOR/ DELEIE: 

HALVFOR:
Forvert betaler som oftest halve kjøpesummen og oppdretter/ eier forebeholder seg retten til et valpekull eller et par parringer om det er en hannhund. Oppdretter/ eier bør bære kostnadene i forbindelse med parring og kull.

DELEIE:
Benyttes ofte om to oppdrettere går sammen om å eie. Da registreres kullene som oftest på oppdretternes kennelnavn annenhver gang og så deles utgifter og inntekter på to.

Om dette er et godt alternativ så er kontrakt akkurat like viktig som ved en vanlig forvertavtale. Den skal sikre begge parters interesser og ikke minst hovedpersonen, nemlig hunden! 

Tekst:Torild Kennel Flor DeCanela